fb
www.contribee.com

Žurnalas „Logos“/Journal "Logos"

Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas / Journal of religion, philosophy, comparative studies and art

Contribees

Per month

Collected
Prisidėkite prie ketvirtinio žurnalo leidybos --------------------------------------------- Contribute to publishing the quaterly journal
10 €
30 €
50 €
Enter amount
Choose amount

About me

*English below*

Žurnalą „Logos“ – pirmąjį lietuviškai publikuojamą akademinį filosofijos žurnalą – 1921 m. įsteigė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Pranas Dovydaitis. Leidyba nutrūko 1940 m. dėl sovietinės okupacijos.
Iki 1938 m. išėjo 33 numeriai, kuriuose savo darbus paskelbė per 30 Lietuvos autorių. 

Straipsnių tematika buvo plati – apėmė filosofijos, religijos, kultūros, teisės, fizikos, biologijos, logikos, matematikos, meno ir kitų sričių klausimus.

• ¨¨Plačiau apie tarpukario „Logos“ istoriją ir autorius – prof. dr. Ievos Deviatnikovaitės straipsnyje:  http://www.litlogos.eu/L100/Logos_100_010_030_Deviatnikovaite.pdf 
• Prano Dovydaičio asmenybei ir minčiai skirtas numeris: http://www.litlogos.eu/L50.html

1990 m. žurnalo „Logos“ leidyba buvo atgaivinta dr. Dalios Marijos Stančienės, einančios vyr. redaktorės pareigas, iniciatyva. Iki šiol išleista daugiau nei šimtas numerių. 

Per metus reguliariai išeina 4 numeriai.

• 2019 m. LR Seime buvo paminėtas 100-ojo numerio išleidimas:  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=268927

Žurnalas yra referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse:
. Clarivate Analytics
. Scopus
. Philosopher's Information Center
. CEEOL
. EBSCO Publishing

„Logos“ galima prenumeruoti per Lietuvos paštą – žurnalo indeksas 5225.
Archyvas laisvai prieinamas internetinėje svetainėje – www.litlogos.eu

Kiekvienais metais geriausiam žurnalo autoriui teikiama Prano Dovydaičio vardo premija.

· „Logos“ yra pirmasis lietuvių kalba publikuojamas akademinis filosofijos žurnalas, 2021 m. minėjęs savo šimtmetį. 2023 m. jam (skirtingai nei lig tol) neskirtas valstybės finansavimas. Žurnalas išlaikomas jį skaitančiųjų ir palaikančiųjų lėšomis.

Žurnalą leidžia visuomeninė organizacija „Logos“.

--------------------------------------------------

The journal Logos, the first academic philosophy journal published in Lithuanian, was founded in 1921 by Pranas Dovydaitis, a signatory of the Lithuanian Independence Act.
It was published until 1938, with a total of 33 issues, in which over 30 Lithuanian authors published their work. Publication ceased completely in 1940 due to the Soviet occupation.

The subject matter of the articles was wide-ranging, covering philosophy, religion, culture, law, physics, biology, logic, mathematics, art and other fields.

In 1942, Pranas Dovydaitis was executed on the decision of the Troika. In 2000, he was declared a martyr by the Catholic Church.

In 1990, the publication of Logos was revived on the initiative of Dr Dalia Marija Stančienė, acting editor-in-chief. More than 100 issues have been published to date.

 

- The 100th issue was celebrated at the Parliament of the Republic of Lithuania in 2019.

- Issue devoted to the personality and thought of Pranas Dovydaitis: http://www.litlogos.eu/L50.html

In 1990, the publication of Logos was revived on the initiative of Dr Dalia Marija Stančienė, acting editor-in-chief. More than 100 issues have been published to date.

Logos is currently a quarterly journal.

- In 2019, the 100th issue was celebrated at the Parliament of the Republic of Lithuania and congratulated by the President of the Republic of Lithuania.

The journal is referenced in international databases of scientific information:
. Clarivate Analytics
. Scopus
. Philosopher's Information Center
. CEEOL
. EBSCO Publishing

The archive is freely available on the website - www.litlogos.eu

Each year the best author of the journal is awarded the Pranas Dovydaitis Prize.

- Logos is the first academic philosophy journal published in Lithuanian and celebrated its centenary in 2021. Unlike previously, it will not receive state funding in 2023. The journal is supported by its readers and supporters.

It is published by the public organisation Logos.


Newest - oldest