fb
www.contribee.com

Alytaus Šaltinių progimnazija

Alytaus Šaltinių progimnazija išsiskiria ypatingu dėmesiu kiekvienam vaikui, inovatyviu ir tyrinėjimu grįstu ugdymu, aukšta bendradarbiavimo kultūra, darnia lyderyste ir sėkmingu pokyčių įgyvendinimu.

Contribees

Per month

You can not support because this creator does not have any posts!

About me

Alytaus Šaltinių progimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, siekianti tapti visiems patrauklia mokykla, išsiskiriančia ypatingu dėmesiu kiekvienam vaikui, inovatyviu ir tyrinėjančiu ugdymu, aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, darnia lyderyste ir sėkmingu pokyčių įgyvendinimu. Pagrindinės progimnazijos vertybės: pažanga ir tobulėjimas, kūrybiškumas, tolerancija, draugiškumas, darbštumas, pagarba ir pasitikėjimas, bendradarbiavimas. Progimnazija užtikrina valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, laikymąsi. Progimnazijoje vykdomas ugdymas pagal pradinio, pagrindinio (I dalies) ugdymo, neformaliojo švietimo programas. Sėkmingam šių programų įgyvendinimui įstaigai vadovauja kompetentinga penkių vadovų komanda, veikia progimnazijos savivalda: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba ir mokinių taryba. Siekdama įgyvendinti Geros mokyklos koncepciją ir vadovaudamasi savo įstaigos 2023–2025 metų strateginiu planu, progimnazijos bendruomenė daug dėmesio skiria ne tik esminių dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui, užtikrina formaliojo ir neformaliojo švietimo dermę, į organizuojamus renginius įtraukia kuo platesnį bendruomenės narių ratą. Progimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas tyrinėjimu grįstam, kūrybiškumą bei probleminį mąstymą skatinančiam ugdymui, tobulėjimą įgalinančios mokomosios aplinkos kūrimui: mokiniai skatinami domėtis gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir dizaino (STREAM) mokslais, kompleksiškai ugdomas įvairių mokslų žinių siejimas ir praktinis pritaikymas, įgyvendinama 2022–2024 m. STREAM mokslų stiprinimo strategija. 2019 m. progimnazija priimta į respublikos STEAM mokyklų tinklą. Nuo 2004 metų progimnazijos bendruomenė vykdo ne tik miesto savivaldybės organizuojamus, respublikinius, bet ir tarptautinius projektus. Dalyvauta NordPlus programoje, eTwinning, „Erasmus“+ KA1 ir KA2. 2021 m. sukurta ir įgyvendinama 2021–2024 m. Tarptautiškumo strategija. Jau šešti metai progimnazija yra akredituota savanorius priimanti organizacija. Progimnazijos vadovų ir mokytojų komanda 2017–2019 m. dalyvavo LL3 programoje ir nuo 2019 metų įgyvendindama šios programos metu parengtą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį – plėtoja personalizuotą ir savivaldį mokymąsi.

2022–2023 mokslo metais progimnazijoje sudaryti 32 klasių komplektai, mokosi 749 mokiniai.