About me

OKT, pasak teatro meno vadovo režisieriaus Oskaro Koršunovo, yra didelis kolektyvinis kūrinys, kuris atsirado pats iš savęs, iš daugelio žmonių iniciatyvos. Šis kūrinys save kuria ir toliau. Jį kuria kūrybinė grupė, režisieriai, aktoriai ir žiūrovai, meniniai, socialiniai ir politiniai įvykiai, gestai ir emocijos. Spektaklio kūrybos procese sugriaunamos sienos, stagnuojančios struktūros, o siekiu keisti pasaulį užkrečiami visi – tiek pati grupė, tiek teatro žiūrovai.

Vienas iš Oskaro Koršunovo įkvėpėjų Daniilas Charmsas rašė, kad eilėraštį reikia rašyti taip, jog jį metus į langą, stiklas sudužtų. OKT visada buvo tikrovės teatras, sugebantis ne tik parodyti tai, kas vyksta dabar, bet ir pranašauti ateitį. Oskaro Koršunovo kūrybos principas –dramaturgijos klasiką perkelti į dabartį, o dabarčiai suteikti klasikos antspaudą. Kūrybinei trajektorijai judant nuo rusų avangardo prie šekspyriškosios dramos, grįžtant prie radikalaus šiuolaikinio teatro ir vėl dabarties akimis pažvelgus į didžiuosius klasikos kūrinius, teatre kuriantiems menininkams pavyko nuolat eiti ieškojimo ir savirefleksijos keliu.

OKT teatras, 2004-aisiais pelnęs Vilniaus miesto teatro vardą ir tapęs OKT/Vilniaus miesto teatru, niekada neslepia savo politiškumo, jautriai reaguoja į skaudžiausias socialines problemas. „Ugnies veidas“ itin aštriai parodo neva idiliškos dabarties šeimos tragediją. „Eglė žalčių karalienė“ ir "Otelas" kalba apie pabėgėlius ir apie kito baimę. „Apvalytieji“ ir „Trans Trans Trance“ gilinasi į gender temas. „Terapijos“ nagrinėja onkologine liga sergančių moterų likimus. „Vestuvės“ kalba apie dabarties absurdu virstančias praeities tradicijos

Nuo pat savo egzistavimo pradžios – 1999-ųjų – OKT/Vilniaus miesto teatras tapo tarptautiniu reiškiniu, gerai žinomu Europoje ir Pasaulyje. 2006-aisiais gautas Naujosios teatro realybės prizas, skirtas už indėlį į Europos teatro raidą. OKT/Vilniaus miesto teatras aplankė daugiau nei 100 skirtingų tarptautinių festivalių. OKT/Vilniaus miesto teatras gastroliavo 5 pasaulio žemynuose – neaplankyta liko tik Afrika. Pagrindinėje Avinjono programoje pristatyti 8 spektakliai, o prestižinėje Venecijos bienalėje – 3 spektakliai. Iš viso aplankyta virš 150 skirtingų pasaulinių teatro festivalių ir teatrų.

Būdamas nepriklausomas, OKT/Vilniaus miesto teatras 20 metų išliko repertuariniu teatru, kiekvieną sezoną čia parodoma 15-20 skirtingų spektaklių. Kasmet parodoma vidutiniškai po tris premjeras. 2009 m. duris atvėrė OKT Studija - teatro laboratorija, kurioje ne tik atsiranda galimybė minėtiems aktorių ir režisierių kūrybiniams eksperimentams, bet ir intymesniam, produktyvesniam pokalbiui su žiūrovu.

 

www.okt.lt

 

Posts
Oskaro Koršunovo teatras 2021-02-11 12:25

www.okt.lt

According to the artistic director Oskaras Koršunovas, the Oskaras Koršunovas Theatre (OKT) is the great collective creation which emerged from itself, being built upon the initiative of many creative people. This creation is being carried on by the creative group, directors, actors and spectators, artistic, social and political events, gestures and emotions. The performance production process demolishes the walls of separation and the stagnating structures, the aim to change the world infects the group as well as the spectators.

Daniil Kharms, who hugely inspired Oskaras Koršunovas, wrote that a poem needs to be written in such a way that it could break a window. OKT was always the theatre of the Real, not only capable of showing the present, but also of predicting the future. In his work, Oskaras Koršunovas displaces the theatre classics into the present and marks the contemporary plays with the classical seal. As the creative trajectory of the Theatre moves from the Russian avant-garde towards the Shakespearean drama, as it returns back to the radical contemporary theatre again turning the eyes of the contemporary towards the great classics, the artists always employed the capacities of searching and self-reflection.

Oskaras Koršunovas Theatre, which in 2004 earned the name of Vilnius City Theatre and became the OKT/Vilnius City Theatre, does not shy away from being political, it sensitively reflects on difficult social problems. "Fireface" pointedly shows the tragedy of so-called idyllic contemporary family. "Eglė the Queen of Serpents" and "Othello" convey the refugee problem and the fear of the Other. "Cleansed" and "Trans Trans Trance" observe the subject of gender. "Therapies" surveys the stories of women tormented by oncologic illnesses. "The Wedding" scrutinizes the absurdity of adapting old traditions to the present. 

Since its beginnings in 1999, OKT/Vilnius City Theatre became an international phenomenon, famous in Europe and all around the world. In 2006 it received the Europe Prize New Theatrical Realities for the contribution to the development of European theatre. OKT/Vilnius City Theatre has visited more than a hundred various international festivals. OKT/Vilnius City Theatre has toured five continents of the world with the exception of Africa. It has presented eight performances in the main program of the Avignon Festival and three performances in the Venice Biennale. In total, more than 150 different world theatres and theatre festivals have been visited by OKT/Vilnius City Theatre.

As an independent theatre, OKT/Vilnius City Theatre has remained repertory theatre for twenty years, each season showing around 15-20 different performances. We show an average of three premieres per year. In 2009 the OKT/Vilnius City Theatre studio became a theatre laboratory which does not only shelter the creative experiments of actors and directors, but also creates a possibility for a more intimate and productive encounter with the spectator.


0 likes
Tips
Collected
170€
5€
10€
20€

or

amount
Tip - 0€
Goals
170€ / 10,000€ alltime pledges
Gauti paramą kurti naujus spektaklius tokiu nelengvu teatrui metu